Saglik Turizmi Yetki Belgesi Nasil Alinir

Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Nasıl Alınır?

Sağlık turizmi yetki belgesi, sağlık kuruluşları, hekimler ve sağlık turizmi acentelerine verilebilen bir ruhsatnamedir. Sağlık kuruluşları ve hekimler, gerekli şartları yerine getirmek sureti ile bu belgeyi sağlık bakanlığından alırken, sağlık turizmi aracı kuruluşları, yani sağlık turizmi acenteleri, öncelikle TÜRSAB’ın vermiş olduğu, A Tipi turizm acentesi belgesini alır ve bunun devamında ilgili sağlık müdürlüklerine, sağlık turizmi için yeterlilikleri olduğunu beyan ederek, sağlık turizmi belgesi alabilir.

Sağlık turizmi yetki belgesi, kanunla belirlenen koşullar dahilinde iş ve işlem yapabilmeyi standart altına almak için getirilmiş bir zorunluluktur. Sağlık turizmi yetki belgesine sahip olmadan bu işle iştigal etmek yasaktır. Hekimler ve sağlık kuruluşları, sağlık turizmi acenteleri ile sözleşme yapabilmek için bu belgeyi almak durumundadır. Bu belgeyi almayan sağlık kuruluşlarının herhangi bir şekilde bu sektörde çalışmaları durumunda, ayrıcalık ve teşvikler gibi devlet desteklerinden faydalanamazlar. Her ne kadar, sağlık kuruluşlarının yabancılara sağlık hizmeti vermek noktasında bir engeli olmasa da, bu işi kurumsal boyutta yapmaları halinde, bu belgeyi almaları gereklidir.

Sağlık Kuruluşları Yetki Belgesini Nasıl Alır?

Sağlık kuruluşları ve hekimler, kurulu tesislerinin sağlık turizmi yapma yeterlilikleri olduğuna dair sağlık bakanlığına beyanda bulunmalıdır. 13 Temmuz 2017 tarihinde resmî gazetede 30123 sayıyla yayınlanan Uluslararası Sağlık Turizmi Ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca, belirlenen koşullara uygunluğu olan tesisler bu belgeyi alabilmeye hak kazanır. Yönetmelik ekinde belirtilen hususlar şu şekildedir;

 1. İlgili sağlık kuruluşu, başvurudan önce yapılmış olan son denetimde (sağlıkta kalite standartları değerlendirmesi) 85 puan ve üzerinde değerlendirme puanı almış olmalıdır.
 2. Sağlık kuruluşu bünyesinde, uluslararası sağlık turizmi birimi oluşturulmalı ve personel görevlendirmeleri yapılmalıdır.
 3. Sağlık kuruluşunda görev alan doktor(lar)ın mesleki yeterlilikleri, mezuniyet ve akademik geçmişine ait bilgiler ile mesleki deneyimleri, kurulacak olan internet sitesinde açıkça beyan edilmelidir.
 4. Sağlık kuruluşu veya hekimden randevu alma sürecinde hastaların yeterli bilgi alabilecekleri ve direkt iletişime geçebilecekleri bir sistem kurulmalıdır. Hastaların tüm bilgilere kolayca erişebilmesi sağlanmalıdır.
 5. Uluslararası ödeme alabilecek, iptal ve iade durumlarında işlemleri kolaylıkla gerçekleştirebilecek bir finansal alt yapı kurulmalıdır. 
 6. Sağlık sistemi otomasyon sistemine entegrasyon altyapısı kurulmalı, hastaya uygulanan tedavilerle ilgili tüm bilgilerin bu sisteme eksiksiz girilebileceği bir sistem geliştirilmelidir.
 7. Sağlık tesisi, hastalarına onam formlarını kendi dilinde sunacağını garanti etmelidir.
 8. Sağlık kuruluşu, hastalara tüm tetkikler, bulgular ve diğer detayları içeren belgeler ile taburcu belgeleri gibi belgeleri kendi dilinde sunmayı garanti etmelidir.

Sağlık turizmi yetki belgesi almak isteyen sağlık kuruluşları yukarıdaki koşulları yerine getirerek belge için başvuru yapmaya hak kazanabilirler. Bu kuruluşular, Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı’na başvuru yapmalıdır.

Başvuru yapacak kuruluşlar;

 • Sağlık kuruluşunu temsille yetkili kişinin imzaladığı başvuru dilekçesi
 • Belgeyi alacak kişinin kimlik belgesi
 • Belge ücreti ödendiğine dair dekont

Belgeleri ile bakanlığa başvuru yaparlar. Bu başvuru esnasında yeterlilikleri ve yukarıda belirtilen maddelerdeki koşulları yerine getirdiklerine dair belge ve bilgileri sunarlar. Değerlendirme sonucunda oluşturulacak belge, sağlık turizmi yapmak isteyen sağlık kuruluşunun internet sitesinde yer alan ismi ile çıkıyor olduğundan, dekontlar ve başvuru evraklarına bu isim girilmelidir.

Bakanlığı ilgili müdürlüğü gerekli incelemeleri yaptıktan sonra, sağlık kuruluşu hakkında karar vererek, belge tesisi veya ret kararı verebilir. Koşullara uygun olmayan sağlık kuruluşu, şartları yerine getirerek yeniden başvuru yapabilir. Daha önce belge iptali yapılan kuruluşların iptal nedenlerine bağlı olarak yeni belge çıkarılması mümkün olmayabilir veya belirli bir süre ile bu belgeden menedilmeleri söz konusu olabilir. Bu gibi durumlarda bakanlıktan bilgi alınması gerekir.

Sağlık Turizmi Aracı Kuruluşu Nasıl Yetki Belgesi Alır?

Sağlık turizmi aracı kuruluşları veya diğer ismi ile sağlık turizmi acenteleri, isminde de anlaşılacağı gibi öncelikle acente sıfatına sahip olmalıdır. Acentelerin tescili, sağlık bakanlığı tarafından değil, TÜRSAB tarafından yapılır. Kanuna göre, bir acentenin sağlık turizmi yetki belgesi alabilmesi için öncelikle A tipi turizm acentesi olması gerekir ki, bunun için daha önce ticari işletme tescili yapılmalıdır.

Ticari işletme tescilinin ardından, TÜRSAB’dan verilen A tipi turizm acentesine sahip olan acenteler, kanunda belirtilen diğer koşulları yerine getirerek, sağlık bakanlığına başvurup, Sağlık Turizmi Aracı Kuruluşu Yetkinlik Belgesi alabilir.

Ticari işletme kurmak için Türkiye’deki vergi mevzuatı ve ticaret kanunu hükümleri uyarınca iki yöntem vardır;

 • Şahıs işletmeleri
 • Ortaklıklar

Her iki tür işletme tipi için de acente ruhsatı alabilmek mümkündür. Bazı serbest meslek gruplarının kendi namı hesabına iş görme zorunluluğu dışında, hemen herkes ortalık da kurabilir. Serbest meslek mensupları, bu iştigalleri dışında bir başka ortaklığa ortak olarak sağlık turizmi yapabilir veya sağlık turizmi yapmak üzere bir gerçek kişi işletmesi kurabilirler.

Gerçek kişi işletmelerinin kuruluşu basit bir prosedürdür. İşletme açacak, yani tüccar sıfatı kazanmak isteyen kişi;

 • Kira kontratı (veya tapu)
 • İlgili adres için hazırlanmış imza beyannamesi
 • İş yer açma (mükellefiyet) dilekçesi

İle bağlı bulunduğu vergi dairesine başvurur. Vergi dairesi, adreste yapacağı yoklamanın ardından işletmeye mükellefiyet verir ve ticari işletme sıfatı kazanmak üzere işletme bu belgeyi ticaret odasına sunabilir. Ticaret odası gerçek kişiler için düzenlenen ticaret odası kaydı belgesini, işletme sahibine teslim eder ve bu işletme resmen açılmış olur. Bu aşamadan itibaren, TÜRSAB’a acente başvurusu yapabilmek mümkündür.

Ortaklıklarda ise öncelikle ticaret sicil memurluğuna başvuru yapılır ve devamında aşağıdaki belgeler toplanır:

 • Ticarethanenin açılacağı mülke ait bilgi ve belgeler
 • Şirket ana sözleşmesi
 • Sermayeye ait harçların ödendiğine dair belgeler
 • Ortaklara ait kimlik belge ve bilgileri
 • Şirket temsilcisinin imza beyanı
 • Şirket kuruluş dilekçesi
 • Harçların ödendiğine dair belgeler

Ticaret sicilline beyan edilir ve başvurunun ardından sicil ve oda kaydı tamamlanır. Ticaret sicil gazetesinde şirketle ilgili yayın yapıldıktan sonra, bu işletme de TÜRSAB’a başvuru yapabilir.

TÜRSAB, işletmeyi A sınıfı turizm acentesi olarak onayladıktan sonra, acente bağlı bulunduğu ilin sağlık müdürlüğüne, Uluslararası sağlık turizmi aracı kuruluşu yetkinlik belgesi almak üzere başvuru yapabilir. Bu süreçte sağlı kuruluşlarında olduğu gibi, acentelerin de tabi olduğu kriterler söz konusudur. Aşağıdaki şartların yerine getirilmesi ve bu belgelerin başvuru esnasında beyan edilmesi, belge alabilmek için zorunludur.

 • 1618 sayılı kanun uyarınca alınmış A tipi turizm acentesi olmak
 • Rekabet koşullarını yerine getirmek bakımından, turizmi yapılacak her hizmet için en az 3 sağlık kuruluşu ile sözleşme yapmak
 • Sözleşme yapılan sağlık kuruluşlarının sağlık turizmi yetki belgesine sahip olması
 • İngilizce zorunlu dil olmak üzere, 7 gün 24 saat en az iki dilde çağrı kabul eden bir çağrı merkezi tesis etmek
 • Personelin yabancı dil bilgilerinin resmi kayıtlarla ispat edilmesi. OSYM sınavlarından alınacak yeterlilik belgeleri veya mütercim tercümanlık gibi bölümleri bitirenler için diploma ibrazı
 • Türkçe ve İngilizce zorunlu iki dil olmak kaydıyla, en az üç yabancı dili kapsayan bir web sitesine sahip olmak
 • Web sitesinde sözleşmeli olduğu kuruluşları ayrım yapmadan ve diğerlerini öne çıkarmadan yayınlamak ve hastaya detaylı bilgi sunmak
 • Hastanın seyahat sağlık sigortasını yapmak
 • Hastaya alacağı sağlık hizmeti ile ilgili doğrudan ve en detaylı şekilde bilgi vermek
 • Sağlık kuruluşuna hastanın bilgilerini eksiksiz ve önceden iletmek
 • Ücretler ve ödemeler gibi konularda hastayı eksiksiz bilgilendirmek
 • Resmi işlemler (vize vb.) hakkında hastaya detaylı bilgi vermek
 • Hastanın yurtiçindeki transfer ve konaklama gibi ihtiyaçlarını karşılamak
 • Elde ettiği verileri KVKK hükümlerince korumak
 • Süreçlerde edindiği bilgi ve belgeleri kanuni sürelerde saklamak
 • Hastayı düzenli olarak bilgilendirmek

Acente yukarıdaki koşulları yerine getirip ve/veya belirtilen şartlarda çalışacağına dair taahhüt verip, dilekçe ile başvuru yapabilir. Yapılacak kontrollerin ardından sağlık turizmi aracı kuruluş belgesi, uygun görülmeleri halinde şirket yetkilisi veya yetkili gerçek kişiye teslim edilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir