Sağlık Kurumlarında Halkla İlişkiler Faaliyetleri

Sağlık Kurumlarında Halkla İlişkiler Faaliyetleri

Halkla ilişkiler departmanlarının faaliyet alanlarına bakıldığında en çok rastlanılan uygulamalar; tanıma ve tanıtma aşamalarıdır. 

Faaliyetlerin yürütüleceği hedef kitlelerin belirlenmesi ya da halkın gerekli bilgi ile donatılarak kurumun gerçekleştirdiği tüm fonksiyonlarının duyurulma tekniği ve açıklanma tekniği ile verilmesine tanıtma denmektedir.

Bunun yanı sıra hedef kitlede yer alan bireylerin ya da halkın arzu ettiği isteklerin, kurumda yer alan şikayet konularının öğrenilmesine de tanıma denmektedir.Potansiyel hedef kitleyi tanımak ve onlara doğru bir şekilde ulaşabilmek için sağlık kurumlarında halkla ilişkiler faaliyetleri oldukça önemlidir.

Özellikle insanlarla iç içe olan hastanelerde halkla ilişkiler departmanı son derecede önem arz etmektedir. 

Sağlık Kurumu Nedir?

Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış özel ya da kamuya ait işletmelerdir. Yataklı veya yataksız biçimde hizmet veren hastane, laboratuvar, tanı merkezi, poliklinik, doktor muayeneleri ve eczane gibi kurumlara sağlık kurumu denmektedir.

Halkla İlişkiler Nedir?

Halkla ilişkilerini yürüttüğü tanıtım eylemi, genellikle bağlı bulunan kurumun yönetimde yer alan makamların, o kurum hakkında belirlenmiş yönetim yapısı ve kararlarını kapsamaktadır. Bu çerçevede tanıtım eylemini aşağıdaki şekilde açıklamak mümkündür:

 • Kurumun bütün yapısının ve özelliklerinin çalışanlar tarafından halka duyurulması
 • Kurumun bütün görev ve sorumluluklarının çalışanlar tarafından halka duyurulması
 • Kurum ile doğrudan ya da dolaylı olarak ilgili olan bütün veri ve haberlerin çalışanlar tarafından halka duyurulması
 • Kurumun yapısı, sisteme, işletme yöntemi ve aşamaları ile ilgili bütün verilerin akıllarda şüphe uyandırmayacak kadar net ifadelerle çalışanlar aracılığıyla halka duyurulması

Halkla ilişkiler ve Pazarlama İlişkisi Nedir?

Halkla ilişkiler ile pazarlama arasındaki yakın ilişkiler her ikisinde dışa dönük faaliyetler olmasından kaynaklanmaktadır.

Gittikçe artan rekabet ortamında işletmeler, mal ya da hizmetlerini satabilmek, müşterilerde iyi bir imaja sahip olabilmek ve çıkma ihtimali olan krizlerle baş edilmek için pazarlama ve halkla ilişkiler faaliyetleri çok daha fazla önem vermeye başlamışlardır.

Halkla ilişkiler ve pazarlama hem perspektif hem de ulaşılmak istenen amaç açısından birbirinden ayrılmaktadır.

Pazarlama, karlı bir biçimde müşteri ihtiyaçlarını tanımlamak ve bunları gidermek için varken; halkla ilişkiler, işletme hedefleri başarmak için ve işletmeden hedef kitleye doğru iyi niyet yaratımı sağlamak için bulunmaktadır. 

Pazarlama ve halkla ilişkileri önemli ve ayrı birer fonksiyon iken, temelde ortak noktalar olduğunu ve bazı durumlarda birbirlerinin alanlarına müdahale edebildiklerini görmemiz mümkündür.

Ürün tanıtımı ve müşteri ilişkileri ortak ilgi alanlarına örnek verilebilmektedir. Yani çalışma alanları hedef kitlelere göre bazı durumlarda denk düşebilmektedir ve her iki birim iş birliği içerisinde çalışmaktadır.

Sağlık Kurumlarında Halkla İlişkiler

Hastaneler oldukça karmaşık yapıya sahip kurumlardır. Hastanelerin karmaşık yapıda olmalarının temelinde dört neden bulunmaktadır.

 • İlk neden; hastaneyi etkileyen etmenlerin yani hasta çevresinin oldukça karmaşık durumda olmasıdır.
 • İkincisi, çok sayıda farklı hastalıktan şikayetçi olan hastanın hastane girişlerindeki düzensizlik durumdur.
 • Üçüncüsü; hastanelerdeki aşırı iş bölümüdür.
 • Dördüncüsü ise kullanılan teknolojinin oldukça karmaşık olması durumudur. 

İşte tüm bu nedenler hastane yapısını da karışık hale getirmektedir.

Hastanelerin yer aldığı sağlık sektörünün de bir hizmet sektörü olması, hastanelerin, sundukları hizmetin en yüksek seviyede kullanmasını sağlamak gibi nedenlerden dolayı halkla ilişkiler departmanı gerekmektedir. 

Sağlık kurumlarında halkla ilişkiler çalışmaları, hastane dışına açılan pencere olarak özel bir önem taşımaktadır.

Halkla ilişkilerde faaliyetlerinde halk olarak tanımlanan grup; işletme içi ve işletme dışı gruplar olmak üzere iki ana grup içerisinde değerlendirilmektedir. İşletmeci gruplar; işletmenin kendi personeli ve ortakları; işletme dışı gruplar ise haricinde kalan tüm topluluklar biçimindedir.

Hastanenin bir hizmet kuruluşu olması; birer refah kurum olması ve karmaşık yapıda kurumlar olması, hastanelerdeki halkla ilişkiler departmanını daha da önemli yapan bazı özellikler arasında yer almaktadır.

Halkla ilişkiler bölümünde çalışan kişiler sadece hastalar ve onların yakınları ile iletişim kurmamaktadır. Aynı zamanda hastane dış kısımla ilgilenen departmanı olarak toplumun diğer tüm kesimleriyle hem de yönetim ve çalışanları ile iletişimi sağlamaktadır.

İletişimi sağlarken kullanacağı bilgileri araştırmalar yaparak sağlamaktadır. Bu araştırmaların sonucunda oluşturulan halkla ilişkiler plan ve programı, uygulanarak halkla ilişkiler departmanının faaliyetlerine karar verilmektedir.

Sağlık kurumlarında halkla ilişkiler faaliyetlerinin odak noktası, iç ve dış çevreyi tanımak; bu çevreye kurumu tanıtarak, olumlu bir kurum imajını oluşmasına sebep olmaya yöneliktir.

Halkla ilişkiler çalışmaları, toplumun gözünde güvenli olumlu bir imaja sahip olarak onların hastaneye gelmesini sağlamasıyla sınırlı bir çalışma alanı değildir. Önemli olan, hastaneye gelen kişilerin iyi ve kaliteli hizmet sunabilmek ve bu olumlu imaja sürekli devam ettirebilmektir.

Halkla ilişkiler departmanının, kurum içerisinde çalışan bütün personellerin verilen hizmetlerin kalitesinden sorumlu olmaları, halkla ilişkiler birim elemanlarının ise doğrudan görevi olarak halk geliş şekline getirmeleri önemlidir.

Hastanelerde Halkla İlişkiler Departmanın Önemi ve Gerekliliği

Günümüzde işletmelerin yaşamlarını sürdürebilmeleri için işletme içinde ve dışında hızlı ve doğru işleyen bir iletişim şekline gereksinim duydukları bir gerçektir.

Bu yapılanmada hedef kitle ile işletme arasında bir iletişim, işbirliği ve genel kabul edilebilirlik oluşturulması ve bunları sürdürmesine yardımcı olan halkla ilişkiler departmanı yeri oldukça önemlidir.

Sağlık kurumlarında halkla ilişkiler faaliyetleri, hastanenin dış hayata açılan penceresi olarak görülmektedir. Sağlık alanındaki halkla ilişkilerin bir başka yüzünde ise hastalar ve hasta yakınları bulunmaktadır.

Sağlık kurumlarında halkla ilişkiler faaliyetlerinin düzeyi ve hasta memnuniyeti, hastanın tedavi olacak kurumu seçim hakkı açısından önem arz etmektedir.

Hastane halkla ilişkilerinin de bir hizmetin satışını arttırmayın geleneksel pazarlama yöntemlerinden farklı olarak insanların sağlık hizmetleri hakkında bilgi ve ihtiyaçlarının farkına varmalarını sağlayacak yöntemler kullanılmalıdır.

Bunun bir nedeni, sağlık sektöründe arzu edilen ile talep edilen arasında bilgi düzeyi bakımdan çok büyük ayrımların bulunmasıdır. Hastalar genel olarak sağlık ihtiyaçlarını belirlerken ve verilen hizmeti değerlendirirken objektif karar verememektedir.

Hastanelerin hizmetlerini tanıtırken halkın anlayabileceği bir dil kullanmaları, bunu yaparken tıp etiğine ve bilimsel ya saygılı olmaları gerekmektedir.

Sağlık kurumlarında halkla ilişkiler faaliyetlerini çok daha önemli konuma sokan bazı özellikler vardır. Bunlar:

 • Hastanelerin birer hizmet kuruluşu olması
 • Hastanelerin refah kurum olması
 • Hastanelerin karmaşık yapıda kurumlar olması 

biçimindedir.

Sağlık Kurumlarında Halkla İlişkiler Faaliyetlerinin Kapsamı 

Sağlık kurumlarında halkla ilişkiler faaliyetleri, halka güven oluşturacak haberleşmenin gereği gibi yerine getirilip getirilmediğini belirleyecek politikaların planlı bir şekilde olması durumudur.

Temel amaç; hastaneye gelen hastalara ve hasta yakınlarına; onlara hizmet vermek için burada olduğunu ve sağlıklarına önem verdiklerini inandırma prensibidir.

Bu doğrultuda hasta ve yakınları ile hastane arasında bir iletişim kurmak ve hasta yakınına hastaneden alınan bilgileri aktarmak gibi faaliyetler söz konusudur. Ayrıca hastane adına hasta yakınlarına ilgi gösterilmesi de halkla ilişkilerin faaliyetlerini kapsamaktadır.

Yine hastane tanıtımda ve pazarlama faaliyetlerinin genelinde de halkla ilişkileri büyük rol düşmektedir.

Halkla ilişkiler çalışmaları içinde kabul edilen tanıtım faaliyeti, açıkça bir ücret ödemeden basın ve yayın araçlarından yararlanarak hastane ve hastanenin sağlık hizmetleri hakkında haber niteliği alan bilgileri karşıdakine vermek işlemidir.

Kaynakça:

https://topagency.com/glossary/healthcare-pr-definition

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir