Pazarlama Raporu Nedir?

Pazarlama Raporu Nedir? Nasıl Hazırlanır?

Pazarlama, ölçüm ve analizler neticesinde başarısı anlaşılabilen bir uygulamadır. Pazarlama raporu, bu nedenle önemsenir.

Pazarlama etkinliklerinin maliyet bakımından hacmi nazara alındığında çok ciddi rakamlara ulaşılabilirken, değerlendirmesi doğru yapılmayan pazarlama etkinliklerinin faydası tartışmaya açıktır.

Özellikle hacimsel olarak ciddi dönüşümler kaydeden işletmelerde, pazarlama etkinliklerinin sonuçları doğru ölçülemeyebilir. Bunun nedeni, mevcutta belli bir akışın olması ve bu akış hacminin sorgulanmıyor olmasıdır.

Oysa pazarlama faaliyetlerinin hatalı yapılması nedeniyle bu hacim çok daha yüksek olabilecekken, düşük kalıyor ve fırsatlar kaçıyor olabilir.

Küçük ve orta ölçekli işletmelerde ise pazarlamanın faydasının tespit edilebilmesi için ölçüm ve raporlama yapılması gereklidir.

Doğru raporlama ile sonuçların analiz edilmediği bazı küçük işletmelerde pazarlamanın etkisi tam olarak anlaşılamadığından uzun vadede pazarlama etkinliklerine yeterli ağırlık verilmemekte ve işletmenin temel fonksiyonlarından birisi göz ardı edildiği için bu işletmenin bekası tehlikeye girmekte veya hatta bu durumdaki işletmelerin önemli bir kısmı ortadan kalkmaktadır.

Pazarlama raporu, geleneksel olarak profesyonel ekiplerin tüm süreci izleyerek oluşturması gereken oldukça karmaşık olabilecek bir rapor türüdür.

Dijital pazarlamada ise işlemler çok daha hızlı ve kesin sonuçlara dayalı olarak sürdürüldüğünden raporlar da bu bağlamda olur.

Net değerlerle ölçümü yapılabilen dijital pazarlama etkinliklerinin planlanmasında eldeki geleneksel pazarlama verileri kullanılıyor olsa da süreç devam ederken yapılacak iyileştirme ve sonraki çalışmalar için dijital pazarlamaya ait verilerin kullanılması mümkündür ve daha keskindir.

Pazarlama Raporu Nedir, Neyi Gösterir?

Pazarlama raporu, pazarlamanızın farklı kanallarda nasıl performans gösterdiğini, pazarlama operasyonunuzun mevcut durumunu, ilerlemenizi ve verilerden elde edilen diğer ilgili ölçümleri ve analizleri gösteren bir rapordur.

Pazarlama raporu ile satış raporu birbirine karıştırılmamalıdır. Dönüşüm oranı, pazarlama raporu bileşenlerinden birisi olmakla birlikte tamamını ifade etmez.

Pazarlama kavram olarak hedef kitle, kaybedilen kitle ve potansiyel kitleler ile tüm ilişkileri kapsayan ve tüm davranışları içeren bir rapor olduğundan, sadece dönüşüm ile ifade edilemez. Pazarlama raporu işletmeye;

 • Kitle erişiminin nitelikleri
 • Erişilen kitlenin hacmi
 • Kitlenin Davranış biçimi
 • Kitlenin pazarlama faaliyetlerine verdiği nicel reaksiyon
 • Kitlenin pazarlama faaliyetlerine verdiği davranışsal tepki
 • Markanın duyurulma durumu
 • Markaya olan tepki
 • Harcanan bütçe
 • Bütçeye karşılık gelen dönüşüm
 • Ürün veya hizmetlere olan tepki
 • Müşteri bağlığı oranı

gibi birçok bilgiyi sunar. Bu bilgiler toplam olarak değerlendirmeye alındığında, işletmenin geleceğini ilgilendiren hayati bilgiler olarak kabul edilmelidir. Öyle ki, sadece satış oranı; gelecekte yapılacak satışları ifade edebilen bir veri değildir.

Ancak müşterilerin marka bağlığının ölçülmesi bu satış oranında belirleyici olabilir. Bununla birlikte, geri dönüşlerin değerlendirilmesi ile ürün ve hizmetlerde iyileştirme ve geliştirme yapılması, zaten pazarlamanın en temel özelliklerinden bir tanesi olarak kabul edilir.

Pazarlama planı ve pazarlama raporu ilişkisi

Pazarlama raporu çoğunlukla pazarlama etkinliğinin ölçümü için, süreç içinde veya sonrasında elde edilen verilerin analizidir. Bu ölçümün yapılabiliyor olması için öncelikle bir planın var olması gerekir.

Plan, sonuçları ölçebilmek için bir kaynak veri aracıdır ve test unsuru olarak elimizde bulunur. Ancak pazarlama raporları, süreç içerisinde planı değiştirirken veya bir sonraki planlama döneminde, plana kaynak oluşturan verileri sunması ile de önemli bir rapor biçimidir.

Pazarlama sürekli devam edecek bir etkinlik olduğundan, devam eden süreçlerin planlanması için aynı işletme veya markaya ait pazarlama verilerinin elde tutulması son derece önemlidir.

Dijital Pazarlamada Raporlama

Dijital pazarlama verilerin çok hızlı ve kesin olarak elde edilebildiği bir pazarlama türüdür. Anlık olarak satış raporlarını almanın yanı sıra, müşterilerin ürün veya hizmetlerle ilgili geri bildirimleri de saniyeler içerisinde elde edilebilir.

Kitle büyüklüğü fark etmeksizin tüm sayısal veriler kolayca derlenip analiz edilebiliyor olduğundan, dijital pazarlamada raporlamanın, uygulamaların kendisinin efektif olduğu kadar efektif olduğu söylenebilir.

Zaten dijital pazarlamanın toplam olarak geleneksel pazarlama araçlarından daha güçlü olmasını temin eden özelliklerin başında da raporlama özelliklerinin gücü gelir.

Pazarlama raporunun oluşturulması ve değerlendirilmesinde, temek unsurlar ele alınırken, pazarlamanın türü önem arz etmez.

Değerlendirme, ürün veya hizmetlere karşı, insan davranışlarını ölçen bir değerlendirme türü olduğundan, burada dijital veya geleneksel pazarlamanın türüne göre nihai sonuçlar değişmez.

Ancak elbette dijital pazarlama sunduğu veri türleri bakımından geleneksel pazarlamaya göre farklı değerleri sunabiliyor olduğundan, daha çeşitli analiz yapılabilir ayrıca dijital pazarlama verileri daha hızlı ve sürekli akış içerisinde olur.

Platformların pazarlama raporlarının çoğunlukla dönüşüm faktörünü öne çıkardığı hususunun dikkate alınması gerektiğine bu noktada değinelim.

E-ticaret için oluşturulan platformlarda veri raporlaması çoğunlukla dönüşüm üzerinden yapılır. Bu tekil veri değeri olarak pazarlama raporu anlamına gelmez. Bu nedenle daha derinlikli ölçme araçlarını sitenize yüklemeli ve daha detaylı veri almayı denemelisiniz.

Pazarlama Raporu Nasıl Hazırlanır?

Pazarlama raporu hazırlanırken eldeki pazarlama planı şablonunun değerlendirme unsurlarının en başında yer alması gerekir.

Eğer bir ölçüm yapılırken elimizde kontrol grubu değerler, yani hedefleri içeren veriler yoksa, değerlendirme yapamaz yalnızca ham veriyi elde etmiş oluruz. Bu da bir raporlama olarak tam anlamıyla ihtiyaçlarımızı karşılayan bir değer olmayacaktır.

Bu bakımdan dijital pazarlama planı değerlerini öncelikle ele almamız ve hedeflerimizi kontrol grubu olarak kaydetmemiz gerekir. Pazarlama raporu bileşenleri içerisinde aşağıdaki veri kaynakları ve değerlendirme unsurları yer alır;

 • Toplam Erişim: Belirlenen süre aralığında erişilen kitle hacminin, segmentasyonu yapılmamış hali ile ne kadar olduğunun bilgisidir.
 • Hedef Kitle erişimi: Belirlenen hedef kitleye erişilip erişilmediğinin gözlemlenmesi için bölümlendirilmiş kitlelere erişimin hacminin belirlenmesi.
 • Toplam dönüşüm: Yapılan tüm satışların sayısal değerlerini içeren veridir.
 • Pazarlama bütçesi kullanımı: Pazarlama bütçesinin ne kadarının kullanıldığı veya bütçe aşım durumu ölçümü yapan değerdir.
 • Müşteri davranışlarının analizi: Ürün veya hizmeti gören kaç kişi satın aldı, kaç kişi soru sordu (ürün veya hizmet etkileşimi)
 • İade ve şikayet oranı: Ürün veya hizmetlerin satın alındıktan kısa bir süre sonra ne kadarı geri döndü veya ürün yada hizmetlerle ilgili geri bildirimlerin durumu nedir?
 • Sektör kıyaslaması: Sektördeki benzer satıcıların hacimleri ve mevcut durumla kıyaslanması durumunda, işletmenin rekabet durumu.
 • Müşteri edinim kanalları: Müşterilerin ürün veya hizmetlere hangi kanallardan eriştiğini gösteren değerdir. Müşterinin davranışlarının ölçümünde uzun vadede en önemli değer olarak kabul edilir. Zira gelecek pazarlama etkinliklerinin planlanmasında bu veri son derece önemlidir.
 • Toplam maliyetlerin dönüşümden ayrılması – Karlılık: Elbette bir ticari sunması gereken en önemli bilgi, yapılan harcamaya karşın, elde edilen karın kıyaslanmasıdır. Tabii pazarlama raporları diğer işletme fonksiyonlarının tamamının çıkarımını yapabilmek için yeterli değildir. Ancak harcanan bütçeye karşılık ham karlılığın ortaya çıkarılması için yeterli bir değer olarak kabul edilebilir.

Pazarlama raporlaması hayati bilgileri içerir

Pazarlama planlaması ve raporlaması, işletmenin geleceğini garanti altına alabilecek hayati değerleri sunar. Bir işletmenin karlılığını ve potansiyel satış oranı gibi bilgileri görebilmesi için planlama ve raporlama ihtiyacı vardır.

Etkinliklerimizin ölçümünü yapmadan hangi sonuçlara ulaştığımızı tespit edebilmemiz mümkün olmayacaktır. Bu nedenle, rapor analizlerini hassasiyetle yapmak için profesyonel biçimde oluşturulan değerlendirme bilgilerine ihtiyaç duyarız.

Bu verilerin elde edilmesi ve çözümlenmesi için profesyonellerle çalışmak ve mümkün olduğunca etkinlikleri uzman firmalara yaptırmak bu nedenle son derece kritik öneme sahiptir.

S.S.S.

Bir Pazarlama Raporu Neleri İçermelidir?

Pazarlama raporunuza koymanız gereken bazı ögeler; SEO verileri, hedef, web sitesi analizi, e-posta pazarlama verileri, potansiyel müşteriler ve müşteriler, sayıların açıklamaları ve sosyal medya verileridir. Pazarlama raporu türleri; genel pazarlama raporu, arama motoru pazarlaması (sem) raporu, dijital reklam raporları, e-posta pazarlama raporları, içerik pazarlaması raporları, kampanya raporları ve e-ticaret raporlarıdır.

Pazarlama Raporunun Amacı Nedir?

Pazarlama stratejinizin performans sonuçlarını gösteren farklı platformlardan gelen verileri içeren bir belgedir. Pazarlama raporunuzun amacı,şu anda kullandığınız pazarlama stratejilerinin doğru yönde ilerleyip ilerlemediğini anlamak ve bunları daha da geliştirmektir.

Pazarlama Raporunun Kapsamı Nedir?

Pazarlama araştırmasının kapsamı, tüketici istek ve ihtiyaçlarının belirlenmesinden tüketici memnuniyetinin değerlendirilmesine kadar uzanmaktadır. Tüketiciler, ürünler, satış, dağıtım, reklam, fiyatlandırma ve satış tahmini ile ilgili araştırmalardan oluşur. Bir pazarlama raporu, şirketinizi tanıtmak ve pazarlamak için kullanılacak stratejileri ve taktikleri içeren kapsamlı bir belge olmalıdır. Bu rapor türü, şirketinizin pazarlama stratejisine ve faaliyet gösterdiği rekabet ortamına genel bir bakış sağlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir