Kurumsal Kimlik Unsurları Nelerdir

Kurumsal Kimlik Unsurları Nelerdir?

Piyasada var olan marka ve firmalar kendilerini tanıtan belirli özellikler sunarlar. Bu özellikler sunulurken birtakım ögeler rol oynar. Tam da bu noktada kurumsal kimlik unsurları devreye girer. Peki kurumsal kimlik unsurları nelerdir? Bu unsurlar genel manada markayı piyasa ve sektör içinde temsil eden unsurlardır. Bu unsurlardan daha detaylı bahsedilecek olunursa;

 • Markanın Vizyon ve Misyonu: Piyasaya her marka bir farklılık sunduğunu iddia ederek girer. Bu noktada her markanın Vizyon ve Misyonu farklılık gösterecektir. Kurumsal kimlik oluştururken bu iki ögenin belirlenmiş olması gereklidir.
 • Marka Logosu: Marka Logoları tanıtım için en temel ögelerden biridir. Sektör içinde markanın kendini rakip firmalardan ayırmasını ve bu hususta daha akılda kalıcı bir kimlik oluşturmasını sağlar.
 • Marka Sloganı: Logo gibi marka Sloganları da akılda kalıcılık için önemlidir. Kurumsal bir kimlik için Slogan vazgeçilmezdir. Bu yüzden markanın amacını ve sunduğu hizmeti yansıtan kısa birkaç kelimelik Sloganlar önem arz eder.
 • Görsellerde kullanılan renkler: Markaların kendilerine göre belirledikleri renkler bulunur. Bu renkler nerede görülürlerse o markayı çağrıştırırlar. Dolayısıyla müşterilere markanın kim olduğu renklerle de gösterilebilir.
 • Markanın kullandığı yazı tipi: Reklamlar ve markaya ait yapılan herhangi bir sunumda marka ismi ya da Sloganı belirli bir Font ile yazılabilir. Bu yazı tipi ile yazılan herhangi bir kelime markayı anımsatacaktır. Bu hususta marka kimliğini yansıtmak ve akılda kalıcılığı arttırmak için Font seçimi önemlidir.

 • Dijital sunumlar: Yukarıda bahsedilen tüm unsurlar dijital dünyada yayınlanacak sunumlarda kullanılan grafiklerle desteklenmelidir.

Yukarıda bahsedilen unsurların geneli markaya ait herhangi bir materyalde kullanılmalıdır. Bu kullanılan materyallerle marka kendi kimliğini daha çok pekiştirecek ve dolayısıyla tanınırlığı artacaktır. Bu hususta kâğıt, kalem, bardak, broşür, kartvizit gibi bütün somut materyallerde bu unsurları kullanarak marka kendi kimliğini oturtacaktır.

Kurumsal Kimlik Nedir?

Kurumsal Kimlik Çalışması Örneği
Kurumsal Kimlik Çalışması Örneği

Kurumsal kimlik; bir kurum, kuruluş, işletme veya markanın genel davranışı ve karakterini dış dünyaya yansıtan bir olgudur. Piyasa içinde markalar kurumsal kimlik için uzun bir çalışma süreci planlarlar. Bunun nedeni ise ortaya çıkması istenen kimliğin tamamıyla markayı yansıtması ve sektör içinde markanın bir yer edinmesini sağlamaktır.

Markaların oluşturduğu bu kurumsal kimliklerin temelini görsel ögeler oluşturur. Burada amaç, müşterinin görsel hafızasında var olan belirli unsurların marka ile bütünleşmesini sağlamaktır. Bu şekilde ilerleyen süreç başarılı olursa marka bilinirliği fazlasıyla artacak ve marka sadakati oluşacaktır.

Marka sadakati, müşterilerin markaya karşı duyduğu duygusal bağı ifade eder. Dolayısıyla bu sadakatin oluşması için kurumsal kimlik çalışmalarının detaylı ve dikkatli bir şekilde yapılması gerekir.

Kurumsal kimliğin temelini görsel ögelerin yanında kurumsal davranış ve iletişim de oluşturur. Bu iki kavram markanın kimliğini piyasada yaptığı eylemleri ifade eder.

Kurumsal davranış; markanın ürünleri için izlediği fiyat politikası, kriz zamanlarında izlenen stratejileri, sosyolojik olaylara verdikleri tepkileri ifade eder. Bu bağlamda kurumsal davranış için, markanın karşılaştığı olaylara karşı geliştirdikleri eylemlerdir denebilir.

Kurumsal iletişim ise; markanın müşteriler, rakip firmalar ve bu kapsamda yer alan her türlü kişi veya kurum ile kurduğu etkileşimi kapsar. Bu kavram genel manada markanın amaçlarını ve isteklerini gerçekleştirmek için geliştirdiği süreci anlatır.

Kurumsal Kimlik Nasıl Oluşturulur?

Firmalar kurumsal kimlik oluştururken bunu belirli aşamalardan geçirir. Bu aşamaların hepsi büyük bir özenle tasarlanır ve firmanın kurumsal kimliği oluşturulur. Ancak bu kimlik ile firmanın davranışları örtüşmez ise müşteriler firmaya karşı olan güvenini kaybederler. Bu kayıp ise firmanın zararına yol açar.

Bu çalışmalar gerçekleştirilirken takip edilmesi gereken adımlardan şöyle bahsedilebilir;

 • Birinci Aşama (Hazırlık): Bu aşamada firma, kendine ait özellikleri belirler. Bu özellikler kapsamında; sunulan hizmet, hedef kitle, piyasadaki iletişim gibi ölçütler belirlenir.
 • İkinci Aşama (Marka İmajı): Bu aşamanın temelinde firmaya ait görsel unsurlar yatar. Bu unsurlar kapsamında, firmaya ait materyallerde kullanılan renkler, resimler, yazılar, yazı tipleri gibi unsurlar bulunur.
 • Üçüncü Aşama (Tasarım): Bu aşamada ise kurumsal kimliğin temelleri kesin olarak atılır. Firmaya ait içerikler, bu içeriklerde kullanılan iletişim dili, temalar ve daha birçok öge bu aşamanın etkisinde kalarak şekillenir. Çok önemli olan bu aşamada şu adımlar atılır;
  • Ön araştırma
  • İçeriklerin belirlenmesi
  • Tasarlama
  • İçerik üretme
  • Görsel seçimi
  • Tasarımın geliştirilmesi
 • Dördüncü Aşama (Sunum): Bu aşamada artık kurumsal kimlik müşterilerle buluşmuş ve marka imajı yansıtılmıştır. Bu aşamadan sonra markanın herhangi bir davranış değişikliği ya da Logo değişikliğine gitmesi kesinlikle önerilmez. Çünkü müşteriler ilk marka hakkında ilk yargılarını edinmiş ve bu doğrultuda fikir edinmişlerdir. Bunun değiştirilmeye çalışılması markaya büyük zararlar verebilir.

Kurumsal Kimlik Oluştururken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Markalar kurumsal kimlik çalışmaları için üst düzey bir dikkat ve çalışma disiplini sergilerler. Bunun nedeni bu çalışmanın bir kez yapılabilmesidir. Piyasaya ve müşterilere yansıtılan marka kimliğini tekrar değiştirmek neredeyse imkânsızdır. Dolayısıyla yapılan çalışmalar mutlak surette uzman kişilerden yardım veya hizmet alarak yapılmalıdır. Bu çalışma sürecinde dikkat edilmesi gereken diğer hususlar ise;

 • Kurumsal kimlik kesinlikle sadece markaya ait olmalıdır. Aksi halde yapılan çalışmalar markaya zarar verir ve marka imajı büyük ölçüde zedelenir.
 • Markanın oluşturduğu kurumsal kimlik, markaya ait unsurların geneliyle bağdaşmalıdır. Bunun nedeni ortaya çıkacak olan kimliğin markayla tamamen bütünleşebilmesini sağlamaktır.

Bu iki unsura markaların dikkat etmesi önemlidir. Yapılan çalışmaların boşa gitmemesi ve markanın hedeflediği marka değeri ve marka imajına erişmesinde bu çalışmaların payı büyüktür.

Kurumsal Kimlik Neden Oluşturulur?

Her geçen gün piyasaya yeni markalar ve şirketler katılıyor. Bu hususta markaların piyasa içinde bir köşe seçmesi ve bu şekilde devam ettirecekleri stratejiler önem kazanıyor. Markaların piyasa içinde bir yer edinebilmesi için kurumsal kimlik elzemdir.

Sektör içindeki rakip firmalar karşısında markaların gerisinde kalmamak için de bu çalışmalar faydalıdır. Belirtilen unsurlara dikkat edilerek oluşturulmuş bir kurumsal kimlik markayı daha belirgin hale getirecek ve ileri taşıyacaktır.

Bu bağlamda kurumsal kimliğin oluşturulma nedenleri şunlardır;

 • Hedef kitle ve potansiyel müşteriler üzerinde marka algısı şekillendirilir.
 • Piyasaya yansıtılan kimlik ile marka farkındalığı arttırılır. Bunun yanında üretilen mal ve hizmetin farklı olduğu yansıtılır.
 • Marka içinde bir çalışma kültürü oluşturulur ve çalışanların Motivasyonu sağlanır.
 • Markaların sunduğu mesajlar ile yaptığı eylemler birbirini tamamlar.

Markaların sektör içinde ve daha büyük pazarlarda kendini var edebilmesi için bu çalışma gereklidir. Bu pazarlarda var olabilmek için de markalar; marka değerini arttırmayı amaçlar. Bu hususta marka değerini etkileyen birçok unsur bulunur. Marka imajı da bu unsurlardan biridir.

İyi şekillendirilmiş bir marka imajı, müşteriler için güven demektir. Müşteriler ise güvendikleri markalardan alışveriş yapmayı tercih ederler. Bu alışverişlerle markalar ticaret hacimlerini genişletirler.

Geniş bir ticaret ağı ise gelir miktarını arttırır. Bu yolla markalar marka değerlerini arttırmış ve piyasada iyi bir yer edineceklerdir.

Yazının genelinde bahsedilen kurumsal kimlik çalışmalarında bütün aşamaların dikkatli bir biçimde gerçekleştirilmesi önemlidir. Az önce de belirtildiği gibi markanın geleceği ve ticareti için büyük bir önem arz eder.

Kurumsal Kimlik Unsurları Nelerdir?

Kurumsal kimlik, bir firma veya markanın kamuoyu nezdinde kendini ifade etme araçlarının bütünüdür. Firma adı / marka, logo, kurumsal slogan, kurumsal görsel unsurlar (renk vb.), vizyon ve misyon deklarasyonu kurumsal kimliğin temellerini oluşturur. Firmaların kurumsal kimliğini tamamlayacak unsurlar ise onların pazarlama zeminlerinde bu kimliği yansıtabileceği unsurlardır. Bunlar başlıca; internet siteleri, sosyal medya hesapları, fiziksel tabelalar, antetli kağıt ve benzeri unsurlar, promosyon reklam ürünleri, poşetler, kutu ve koliler gibi unsurlar olarak tanımlanabilir. Tamamlayıcı unsurların içerisinin doldurulabilmesi için kurumsal kimlik geliştirme sürecinde uygun bir strateji ile çalışılmış olması gerekir. Genel ilkelere uygun olmayan kurumsal kimlik tasarımı, tamamlayıcı unsurlar var olsa dahi etkili olmayacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir