Dijital Pazarlama Stratejisi Nasıl Oluşturulur?

Dijital Pazarlama Stratejisi Nedir, Nasıl Oluşturulur? 

Pazarlama stratejisi, bir marka, ürün veya firmanın pazarlaması yapılırken geliştirilmesi gereken ilk plandır. Stratejik bir planlama yapılmadan, hedefler de tam olarak belirlenmemiş olacağından, efektif bir pazarlama çalışması yapabilmek mümkün olmayacaktır.

“Dijital Pazarlama Stratejisi Nasıl Oluşturulur?” sorusu da buna bağlı, daha etkili ve kapsamlı araçları içeren bir dijital pazarlama planını ifade eder.

Geçmişteki pazarlama araçlarından çok daha fazlasını çok daha etkili biçimde kullanabildiğimiz bugünlerde, ürün ve hizmetlerimizi çok daha geniş kitlelere duyurma dönüşüm kaydetme olanağımız bulunur ki, bu ancak etkili bir stratejiyi geliştirerek mümkün olur.

Pazarlama planlaması yapılırken, büyük hedefler ve taktik uygulamaların önceden plana bağlanmış olması gerekir. Büyük hedef boyutunda yapılan değerlendirme ve planlamaya strateji ismini veriyoruz. Yani büyük resme strateji demek mümkündür.

Pazarlama etkinliklerinin planlamasında segmentasyon başta gelmek üzere, hedef kitlenin belirlenip konsolide edilmesi, kitleye uygun çalışmaların tasarlanması, olası değişikliklere karşı hazır bulunulması gibi etkinlikler bu planlamanın temel değerleridir.

Tabii bütün bunları yapmadan önce bir Swot analizi ile sürecin risk ve faydalılarının analiz edilmesi son derece önemlidir.

Dijital pazarlama stratejisi birçok aracı kapsayacağından, gelişmiş bir strateji raporu olarak tanımlanabilir. Bu raporların hazırlanması, sunumu ve uygulamasında pazarlama uzmanlarının görev alması, bu uzmanların dijital medya bilgilerinin de yeterli seviyede olması gerekir.

Teknolojinin sunduğu imkanları enine boyuna değerlendirmeksizin bir strateji planı oluşturmak, verimli sonuçları bize sunmaz.

Dijital pazarlama stratejisi oluşturma sürecinde, bazı analiz süreçlerini çalıştırmalıyız. Dijital pazarlama stratejisi analiz adımları şu şekildedir:

Kendinizi tanımlayın

Pazarlamasını yapacağınız ürün veya hizmetin tanımını yapıp, tüm yönleri ile ürün veya hizmeti değerlendirmeniz gerekir.

 • Ürünün hangi alıcı gurubuna hitap ettiği
 • Güçlü yönleri
 • Zayıf yönleri
 • Sunduğu fayda özellikleri
 • Marka imajının mevcut durumu

Gibi değerlendirmeleri yapmanız pazarlama stratejisi geliştirmeden önce size ciddi verileri sunabilir. Bu sürece Swot analizi de denmekte ve karar vermeniz noktasında önemli bir etkinlik olarak kabul edilmektedir.

Neden Pazarlama Yapıyorsunuz? Hedefleriniz neler?

Elbette “Neden pazarlama yapıyorsunuz?” sorusu, pazarlama yapmak dışında bir alternatifin varlığı nedeniyle sorulmaz. Pazarlamanın nicel hedeflerini belirleme amacıyla sorulan bu sorunun, takip eden “Hedefleriniz neler?” sorusu ile doğrudan ilişkini kurmak gerekir.

Bir dijital pazarlama planı hazırlanırken, hedeflerin tutarlı ve net olması, en azından belli bir hedef alanını kapsaması gerekir. Nicelik olarak sayılabilir değerleri belirlemek bu anlamda gerekli olabilir.

Ulaşmak istediğiniz hedef kitle ve kitleye bağlı dönüşüm oranı bu değerlerin başlıcalarıdır. Tabii burada ölçümü daha zor olan, marka bilinirliği oranı ve beğeni oranı gibi veriler de ele alınıyor olmalıdır.

Pazarlama belli bir süre aralığını kapsayacak biçimde ölçülebilir olduğundan, yapılacak çalışmaların stratejik hedeflerinin de beli bir zaman aralığında olması gerekir. Bu nedenle stratejik hedefler zamana bağlı olarak temin edilmelidir.

Dijital Pazarlama Stratejileri Nelerdir?

en etkili ve zor dijital pazarlama taktikleri
kaynak: https://www.marketingcharts.com/digital-66370

Modern iş ve teknoloji çağında, güçlü bir dijital pazarlama stratejisi organizasyonel başarı için kesinlikle çok önemlidir. Dijital dünyada gelişen şirketler genellikle dijital pazarlama stratejilerinin geliştirilmesine önemli kaynaklar ayırmaktadır. Bu süreçte, kuruluşlar çeşitli dijital platformlarda müşterilere ulaşabilir, olumlu gelir kazanımları ve gelişmiş dönüşüm oranları sağlayabilir.

Daha üst düzey bir bakış açısından, pazarlama stratejisi, belirli pazarlama hedeflerini belirleme sürecidir. Genel bir pazarlama stratejisi, hem geleneksel (baskı, radyo, yayın) hem de dijital kanallar için ulaşılabilir hedefleri vurgulayacaktır. Yerleşik stratejileri ve hedefleri kullanarak, zorlayıcı pazarlamacılar bu stratejik hedeflere ulaşmak için gerekli çeşitli pazarlama taktiklerini değerlendireceklerdir.

 En popüler dijital pazarlama stratejileri şöyle sıralanabilir;

 • SEO
 • PPC
 • İçerik pazarlaması
 • E-posta pazarlaması
 • Sosyal medya pazarlaması
 • Ses odaklı SEO
 • Video pazarlama

Sektör Analizi ve Genel Ön Değerlendirme

Dijital pazarlama stratejisi oluşturulacak ürün veya hizmet için genel bir ön değerlendirme öncelikli adımdır. Ürün veya hizmetin aynısını ya da benzerlerini pazarlayan diğer firmaların etkinlikleri izlenmeli ve sektörün genel durumu analiz edilmelidir.

Eğer elimizde daha önce kendimiz hazırladığımız pazarlama raporları yoksa, diğer firmaların açık kaynaklardaki etkinlikleri izlenebilir.

Bu noktada dijital pazarlama firmalarının size vereceği hizmetlerin bir faydasından söz edilebilir. Benzer çalışma alanlarında daha önce çalışma yapmış dijital pazarlama ajansı ve diğer pazarlama şirketlerinin; sektör, ürün veya hizmet hakkında bilgileri bulunur.

Hatta bu firmaların bazılarında detaylı analizler ve raporlar bulunur ki, bu durumda size sunacakları dijital pazarlama raporu, deneysel ve kesin verilere dayalı olur.

Sektör analizi ve ön değerlendirme süreçlerinde, bu firmalardan destek almak ve hatta mümkünse tüm süreci uzman firmalara teslim etmek bu anlamda faydalı olabilir.

Tabii firmaların etik ilkeler kapsamında, diğer müşterilerinin bilgilerini açıkça kullanmayacağını da bilmenizde fayda vardır. Firmalar kurumsal hafızalarında yer alan deneyimlerini, uzmanlık olarak sunar ve kesin bilgileri diğer firmalara aktarmaz.

Hedef kitle belirlemesi

Hedef kitlenin seçici, segmentasyonu ve konsolidasyonu, tüm sürecin en kritik aşamasıdır. Ürünün hangi kitlelere ve ne şekilde ulaştırılacağını belirlemeden bir pazarlama etkinliği süreci geliştirmek neredeyse imkansızdır.

Gelişigüzel pazarlama etkinliklerinin ise faydası olsa da ölçümü yapılmayacağından anlamı olmayacaktır.

Ürünü tanımlama aşaması, segmentasyon ve kitle belirleme süreçleri için temel değerdir. Tanımlanan ürünün hangi kitlelere sunumunun yapılabileceği ve bu kitlelerin hangi şekillerde pazarlama örgüsü içerisine dahil edileceği kurumsal pazarlama uzmanı tarafından tespit edilir.

Burada dijital pazarlama stratejisi, çok çeşitli ve etkili oluşturulabileceğinden, eldeki fırsatları kaçırmamak ve etkili pazarlama yapabilmek için uzmanlardan destek almak son derece faydalıdır.

Kanal Seçimi

Pazarlama stratejisinde hedef kitle segmentasyonu süreci tamamlandıktan sonra, dijital medya kanallarının seçimi yapılmalıdır.

Hangi pazarlama kanallarını kullanarak seçimi yapılan hedef kitleye erişim sağlayacağınıza karar vermek ve bunlar üzerinde simülasyonlar yaparak, nihai hedefe etkilerini tespit etmek gereklidir. Tabii pazarlama uzmanları dışında çok az kimsenin bu değerlendirmeyi yapabilme durumu vardır.

Zira kanalların etkileri ve hangi hedef ve ürün için ne tepki verecekleri gibi değerlendirmeleri, ellerindeki deneyimsel verilere dayanarak uzmanlar yapabilirler.

Pazarlama ve özellikle dijital pazarlama uzmanlığı olmayan kişilerin, kanal seçimi yapmaktaki imkansızlıkları, bazı kanalların var olduklarını dahi bilmemelerinden kaynaklanır.

Kimi kanalların maliyetleri nedeniyle dikkat dışında kalması, kimilerinin ise nasıl kullanılacağının bilinmemesi gibi etkenler nedeniyle, uzman olmayan kişilerin yönetiminde verimsiz sonuçlar ortaya çıkabilir.

Yayın ve içerik stratejisi geliştirme

Pazarlama etkinliklerinde hammadde içeriktir. Pazarlama araçlarının içeriğinin temin edilmesi noktasında stratejik çalışmaların yapılmaması halinde, içeriğin temini de sıkıntıya girebilir.

Bu bakımdan yapılacak reklam ve pazarlama çalışmalarının tüm senaryolarının, stratejik düzeyde belirlenmiş olması gerekir.

Senaryoların içeriğinde yer alacak metin, görsel ve video gibi bileşenlerin teminine yönelik araştırma yapılmalı ve çözüm ortakları ile kesin iletişim kurulup, maliyet değerleri öğrenilmelidir.

Pazarlamanın etkinliği için hangi dijital medya araçlarında, hangi sıklıkla ne tür yayınların yapacağı ana hatları ile planlanmalıdır.

Bu stratejik plan uygulanırken, bütçe odağında veya bütçenin kabul edilebilir düzeyde dışına çıkılarak bazı taktik hamleler yapılabilir. Bu durum da yine strateji planı içerisinde yer alması gereken bir işlevdir.

Bütçe Belirleme

Kitle seçimi, kanal seçimi ve konumlandırma yapıldıktan sonra, hedefler doğrultusunda uygun bütçenin belirlenmesi gerekir.

Bazı pazarlama etkinlikleri planlanırken, strateji geliştirmeden bütçe tesisi yapılarak, strateji bunun içerisine sıkıştırılmak istenir. Açıkça ifade etmek gerekirse bu doğru bir yöntem değildir.

Bütçe odaklı devam pazarlama etkinlikleri yerine, daha küçük ancak strateji odaklı pazarlama çalışmalarının yapılması daha faydalıdır.

Zira bütçe sınırları, pazarlamacının etkinliklerini nitelik ve nicelik bakımından sınırlar ve etkinliğin muhtemel kritik safhalarının zarar görmesine neden olabilir.

Uygulama ve İzleme

Strateji planı, taktik hamlelerle uygulanır. Burada planda ana hatlar verilmiş olduğundan, gerçekleşen etkinliklerin düzenli olarak izlenmesi ve gerekli ise geliştirilmesi veya değiştirilmesi gerekebilir.

Bunun için uzman ekiplerin değerlendirme ve izleme süreçlerinin tercih edilmesinde fayda vardır. Strateji planı içerisinde geliştirme yapmak, stratejinin doğası gereğidir ve son derece önemli bir fonksiyondur.

S.S.S.

Dijital Pazarlama Stratejilerine Örnekler Nelerdir?

Dijital pazarlama stratejilerine örnek olarak, etkileyicilerle ortaklıklar içeren bir sosyal medya kampanyası, potansiyel müşterileri yönlendirmek için çevrimiçi kılavuzları kullanan bir içerik pazarlama stratejisi veya sosyal medya ve e-posta kullanan bir büyüme pazarlama stratejisi müşteri sadakati oluşturur.

Dijital Pazarlama Stratejisini Nasıl Oluşturabilirim?

İşte sağlam bir dijital pazarlama stratejisinin nasıl oluşturulacağı dair ipuçlarını listeledik. Manzarayı keşfedin ve sonuçlarınızı analiz edin. Stratejinizin haritasını çıkarın. Hedef kitlenizi tanımlayın. İçerik stratejinizi oluşturun. Kanallarınızı ve taktiklerinizi seçin. Temel performans göstergelerini ve karşılaştırma testlerini ayarlayın. En iyi uygulamalarla yürütün. Analiz edin ve ayarlayın.

Dijital Pazarlama Stratejisine Kimin İhtiyacı Var?

Temel olarak, çevrimiçi varlıklarını artırmak ve çevrimiçi olarak daha fazla müşteri çekmek isteyen herhangi bir işletme, dijital pazarlama hizmetlerinden yararlanabilir. Bu, artan sayıda işletme için geçerlidir. Çünkü daha fazla tüketici aradıkları ürün ve hizmetleri bulmak için internete güvenmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir